Statuten van Deliria - Deliria Gent

  • Statuten van Deliria

Deze Statuten zijn een aanvulling van de blauwe blaadjes van de elfde editie van de S.K.- codex.

A F D E L I N G 1 : D E S T A T U T E N

1. De statuten worden elk jaar nagekeken tijdens de eerste vergadering van het nieuw verkozen praesidium en eventueel gewijzigd.
2. Betreffende de wijziging van de statuten:
2.1. ‘Titel 1. De Statuten’ en ‘Titel 2. De Club’ kunnen niet gewijzigd worden.
2.2. Voor het wijzigen van een bestaand statuut is een unanieme beslissing van het Praesidium nodig.
2.3. Voor het toevoegen van een statuut dat niet in strijd mag zijn met een bestaand statuut, is een tweederde meerderheid binnen het praesidium nodig.

A F D E L I N G 2 : D E C L U B

1. Deliria werd opgericht in het academiejaar 1990-1991 als caféclub in Delirium Tremens. Na de hervorming binnen het SK Ghendt in 2011, werd Deliria omgevormd tot streekclub met als gebied ‘Torhout – Ichtegem – Lichtervelde’.
2. Delirium Tremens blijft het clubcafé en de naam ‘Deliria’ blijft.
3. Iedereen mag lid worden van Deliria, zolang voldaan wordt aan de criteria opgelegd door
S.K. Ghendt. Voor deze criteria wordt verwezen naar de statuten van S.K. Ghendt.
4. De dies natalis van Deliria werd vastgelegd op 7 januari.

A F D E L I N G 3 : C L U B S Y M B O L I E K

ONDERAFDELING 1. KLEUREN
1. Rood (hoofdkleur, binnenkant lint)
2. Blauw

ONDERAFDELING 2. LINTEN

3. Het uitzien van de linten:
3.1. Praeses en Meter: Breed lint met het schild, naam en functie erop.
3.2. Praesidium : Minder breed, maar ook dik lint met het schild, naam en functie erop.
3.3. Keizerfuncties: keizerlinten behoren aan personen die 3 maal dezelfde functie hebben uitgeoefend. De bestaande linten worden bijgedrukt onder de vorige functies met ‘keizer (functie)’ en jaartal in gouden bedrukking. Kroontjes boven de naam zijn hierbij optioneel.

4. Het dragen van het lint
4.1. Schachten dragen het lint altijd op de linkerschouder
4.2. Commilitones, praesidium en oud-praesidium dragen het lint altijd op de rechter schouder
4.3. Oud-praesidia die hun zwanenzang gedaan hebben of definitief het studentenleven hebben verlaten, mogen hun hoogste Praesidiumfunctie blijven dragen.
4.4. Andere ex-praesidumleden dragen opnieuw hun fijn lint.

Uitzondering: Oud-praesidiumleden die nog studeren mogen echter wel nog hun dik lint blijven dragen op volgende gelegenheden: galabal, anciencantus, quiz, fuif en weekend.
4.5. Pro-senioren mogen sowieso hun praeseslint blijven dragen.

5. Respect voor het lint
5.1. Ieder praesidiumlid dient zorg te dragen voor zijn/haar lint.
5.2. Indien de praeses dit kwijtspeelt, kan hij het terugkrijgen in ruil voor een vat. Een ander praesidiumlid zet hiervoor een bak aan de vinder.

6. Aankoop van het lint
6.1. Ieder praesidiumlid dient sowieso zijn eerste breed lint aan te kopen.
6.2. Het praeseslint, meterlint, proseniorlint en bijbedrukkingen op bestaande praesidiumlinten worden betaald door de kas, indien die voldoende sterk genoeg is om deze kost te dragen.
6.3. Gedoopte schachten krijgen gratis hum schachtenlint. Is een schacht of een commilitones zijn lint kwijt, dient hij een nieuw aan te kopen.


ONDERAFDELING 3. SCHILD

1. Linkerkant: de roze olifant (zoals ontworpen door Roel Spooren) op een blauw veld
2. Rechterkant: het monogram op een rood veld.

 

ONDERAFDELING 4. CLUBLIED

"Bij ons bij Deliria" zoals geschreven door Annick Pieters op de melodie van "Jan Klaassen" door Rob de Nijs.
De zuipers zijn weer ferm content met Deliria haar bestaan.
Nu zien ze weer een uitweg in hun troosteloos bestaan.
Tot in de vroege uurtjes is er altijd ambiance.
En wie op tijd in bed wil zijn die krijgt van ons geen kans. We worden wakker in de goot met vuile kleren aan,
ons hoofdje doet wel zeer, maar we zijn toch zo voldaan !
Bij ons bij Deliria gaan we'r hard tegenaan. We zullen niet gauw rustig blijven staan.
Er wordt gezopen, scheef gelopen, en over de grond gekropen,
maar daar trekken wij ons niets van aan !
't Is niet alleen het zuipen dat bij Deliria wordt geteld.
We doen toch heel wat meer met 't ons toevertrouwde geld. We zingen, springen, lachen, en we trekken er op uit.

Als er maar veel leute is dan leven wij ons uit.
Geloof je 't niet
dan kom je maar eens naar ons clublokaal.
Verzekerd zijn een toffe sfeer, en heel heel veel kabaal !!!
Bij ons bij Deliria gaan we'r hard tegenaan. We zullen niet gauw rustig blijven staan.
Er wordt gezopen, scheef gelopen, en over de grond gekropen,
maar daar trekken wij ons niets van aan!


A F D E L I N G 4 . R E S P E C T

1. Demonstratief neersmijten van codex, lint of andere gevoelsgeladen clubsymbolen kan door het praesidium bestraft worden met:
1.1. één der klassieke straffen
1.2. (definitieve) uitsluiting voor verkiesbare functies
1.3. desnoods uitsluiting uit de club

A F D E L I N G 5 . A C T I V I T E I T E N
ONDERAFDELING 1. DE DOOP
1. De doop vindt traditioneel plaats enkele weken na de start van het academiejaar en wordt bijgevolg voorafgegaan door een aantal activiteiten die openstaan voor alle geïnteresseerden
2. Personen die al gedoopt en ontgroend zijn in een andere S.K.-club, worden toegelaten als commilito. Hier is wel een tweederde meerderheid vereist binnen het Praesidium voor de aanvaarding van deze leden.
3. De praesidiumleden nemen de taak van doopmeester op zich, onder leiding van de schachtentemmer. Bij tekort aan doopmeesters stelt de temmer een doopcomité samen uit praesidiumleden en commilito’s.
ONDERAFDELING 2. DE ONTGROENING
1. De ontgroening moet altijd voor de verkiezingen plaatsvinden, zodat pas ontgroende commilitones zich verkiesbaar kunnen stellen en zelf ook kunnen stemmen.
2. Ontgroening kan aan iemand door onvoldoende inzet geweigerd worden.
3. Personen die in de onmogelijkheid verkeerden om op de ontgroening aanwezig te zijn worden op de doopcantus eerst ontgroend.

ONDERAFDELING 3. DE ZWANENZANG

1. Iedereen die het laatste jaar als student in Gent is, mag een zwanenzang doen.
2. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om het volgende jaar de zwanenzang nog te doen. (bvb. Iemand die gebuisd is in 2de zit en dan stopt met studeren)


ONDERAFDELING 4. DE ACTIVITEITENKALENDER
1. Doorgaans gaat de clubavond op maandag door en zijn er activiteiten op woensdag.
2. Leden worden op de hoogte gebracht van deze activiteiten, hoofdzakelijk via sociale media.
3. Oud-leden die hun adres doorgeven, worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

 

A F D E L I N G 6 . V E R K I E Z I N G E N

1. Een kandidatuur voor een Praesidiumfunctie moet bij voorkeur voor de start van de verkiezingscantus meegedeeld worden aan het huidige praesidium.
2. Iedere Deliria-commilitoon (incl. huidige en ex-praesidiumleden) mag zich verkiesbaar stellen voor eender welke functie.
2.1. Uitzondering: de functie van Praeses mag enkel uitgeoefend worden door iemand die reeds een jaar praesidiumervaring heeft opgedaan (in onrealistische situaties mag hiervan afgeweken worden mits unanimiteit bij stemmen van het vorige praesidium)
2.2. Uitzondering: de functie van Quaestor mag enkel uitgeoefend worden door iemand die in het desbetreffende academiejaar studeert aan een faculteit van de Universiteit Gent (conform de statuten van het SK Ghendt).
3. Op de verkiezingscantus staan bij de derde slag van de hamer de kandidaten voor desbetreffende functie recht.
4. Elke kandidaat krijgt 1 minuut de tijd om de kandidatuur ad pistum te motiveren. Hierna verlaten de kandidaten tijdelijk de cantuszaal voor de stemming.
Bij handopsteking of schriftelijk (naargelang de wensen van het huidig praesidium) worden de stemmen geteld.
5. De praeses dient verkozen te worden met 2/3 meerderheid. Vanaf de derde stemronde volstaat een meerderheid van de helft plus één.

6. Voor de andere bestuursposten geldt voor de eerste twee ronden een meerderheid van de helft plus één. Tijdens de derde ronde is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen.
7. Stemmen mogen niet doorgegeven worden en zijn dus enkel geldig indien de persoon zelf stemt. De functies worden verkozen in de volgorde zoals beschreven onder afdeling 7.

A F D E L I N G 7 . F U N C T I E S

Praeses
Staat in voor de leiding van de club. Hij/zij heeft het algemeen gezag en dus ook de verantwoordelijkheid. Moet wekelijks aanwezig zijn op de Raad der Senioren (RS) van het Senioren Konvent (SK).

Vice-praeses
De taak van de vice-praeses bestaat erin de praeses bij te staan en waar nodig deze te vervangen. Deze persoon zorgt ervoor dat na een cantus de cantuszaal opgekuist wordt (de volgende dag). De vice is indien mogelijk ook altijd aanwezig op het RS, indien het SK dit toestaat.

Quaestor (Penning)
Zorgt voor het financieel beheer van de club en is dus ook verantwoordelijk voor de inning van de activiteitenkost. Legt elke vergadering een financieel verslag voor.

Ab-Actis (Secretaris)
Zorgt voor een volledige verslaggeving van de vergadering naar het gehele praesidium toe. Mails naar de commilitones en de oud-leden worden door deze persoon verstuurd. Heeft de verantwoordelijkheid over het semesterboekje en zorgt dat dit 1 maal per semester verschijnt.


Sport
De sport-praeses wordt via het SK op de hoogte gehouden van alle sportactiviteiten en staat ervoor in dat er genoeg sporters en supporters zijn op alle sportactiviteiten.

Cantor
Hij/zij staat in voor de voorbereiding van de cantus qua betreft de gezongen liederen. Hij heeft de mogelijkheid naar cantoravonden (uitgaande van het SK) te gaan. Hij/zij zorgt voor de vastlegging van de cantuszalen.
Zedenmeester
Is verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens de cantus. Er worden verscheidene straffen voor op de cantus uitgedacht voor ongehoorzame commilitones. Verder kan hij/zij worden ingeroepen voor de ordebewaking tijdens de massacantus.
Tijdens de activiteiten let hij/zij erop dat het lint op respectvolle wijze wordt gedragen.

Schachtentemmer
Zorgt voor de organisatie van de doop en is dus doopmeester. Hij/zij verkiest het doopcomité uit de andere leden van het praesidium, en indien nodig aangevuld met commilitones. Enkel de mensen van het doopcomité mogen op de doop de schachten bevuilen. De schachtentemmer heeft de leiding over de schachten en zorgt dat deze wekelijks een mail krijgen over de activiteiten van de komende week. Hij/zij bevordert de samenhorigheid onder de schachten. De schachtentemmer is verantwoordelijk dat alle schachten op de hoogte zijn van de regels en gebruiken van de club. Deze persoon zorgt ook voor de organisatie van de ontgroening. Deze persoon zorgt ervoor dat na een cantus de cantuszaal opgekuist wordt (de volgende dag).

Feest
De feestpraeses regelt en beheert de voorraad van alle sterke dranken. Drukwerk (niet alleen voor cocktailavond) wordt normalerwijze door deze persoon verzorgd. Hij/zij zorgt ervoor dat er foto’s worden getrokken en dat deze onder de leden worden verspreid.

Web
Deze persoon heeft als verantwoordelijkheid de Deliria-site en staat ook in voor het social mediabeheer


Is één dezer functies niet ingevuld, dan wordt de functie overgenomen door de vice of worden de verantwoordelijkheden verdeeld in overeenstemming met het praesidium zolang er niemand nieuws wordt verkozen op een door het praesidium vastgestelde datum.

A F D E L I N G 8 . F I N A N C I Ë N

ONDERAFDELING 1. LIDGELD

1. Elk lid dient bij inschrijving het lidgeld van 30 euro te betalen.
2. Ook praesidiumleden dienen dit te betalen.
3. Door betaling van het lidgeld geniet het lid korting bij elke activiteit.
4. Bij niet tijdige betaling, betaalt de persoon in kwestie de volle prijs bij volgende activiteiten, tot het moment dat het inschrijvingsgeld definitief is betaald.


ONDERAFDELING 2. LUSTRUMBUDGET

1. Bij de start van het nieuwe academiejaar zal de Quaestor 500,00 euro storten op een gesloten spaarrekening.
2. Deze rekening kan enkel gebruikt worden tijdens het lustrumjaar.
3. Door deze rekening is er een budget van minimum 2.500,00 euro die gebruikt zal worden voor de lustrumactiviteiten.

ONDERAFDELING 3. ERELEDEN

1.  Ereleden zijn oud-leden, bedrijven of instellingen die een erelidkaart van de vereniging kopen of verkrijgen na verleende diensten.
2.  Men wordt niet toegelaten als erelid als men nog actief student is. Doctoraatstudenten zijn hierop een uitzondering.
3. Het praesidium bepaalt wie er in aanmerking komt voor een erelidkaart.
4. De aangeraden prijs voor een erelidkaart is €35, maar het praesidium kan hiervan afwijken met een gewone meerderheid.
5. Het erelidmaatschap eindigt (Automatisch) na één jaar of door het niet betalen van het erelidgeld door het erelid
6. Ereleden worden schriftelijk of via mail uitgenodigd voor alle activiteiten van de vereniging.
7. Ereleden worden gratis toegelaten op de anciencantus, een overige cantus naar keuze en de fuif, tenzij het praesidium daar anders over beslist. Voor andere activiteiten ligt de beslissing bij het praesidium.
8. Overige voordelen worden jaarlijks bij de eerste vergadering van het nieuwe werkjaar door het praesidium besproken.

A F D E L I N G 9 . ANDERE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN
1. Schachten kiezen op de doopcantus iemand van het praesidium of van de commilitones als meter of peter. Deze mag echter niet de praeses zijn of de schachtentemmer.
2. Inzet gedurende het hele jaar wordt geëvalueerd op de ontgroening.
3. Een schacht dient het clublied uit het hoofd te kennen. Dit is de taak van de schachtentemmer samen met de cantor.


Ut vivat, crescat et floreat Deliria